บริการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม CI (เล่มสีเขียว)

MOU ครบวาระ 4 ปี ในปี 2565 บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี
กุมภาพันธ์ 22, 2023
รายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว
กุมภาพันธ์ 23, 2023

บริการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม CI (เล่มสีเขียว) แรงงานสัญชาติเมียนมา เล่มใหม่

ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทั้ง 5 แห่ง ดังนี้
1. จังหวัดชลบุรี : ที่ตั้ง ตลาดสยามนินจา ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3023 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
2. จังหวัดระนอง :  ที่ตั้งเลขที่ 89/296 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
3. จังหวัดเชียงใหม่  : ที่ตั้งเลขที่ 138 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
4. จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ตั้งเลขที่ 339/2 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 อำเภอพระประแดง
5. จังหวัดสมุทรสาคร : ที่ตั้ง บริษัท มหาชัย ออโต้ เพ้นท์ จำกัด เลขที่ 32/8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI
1. นำเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เล่มเก่า มายื่นเพื่อจองคิว
2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำ หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI ใหม่
3. รับหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI ใหม่

เอกสารที่ต้องใช้เข้าศูนย์ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI ย้ายวีซ่า พร้อมต่อวีซ่า
เอกสารของคนต่างด้าว
1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เล่มเดิม
2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (บริษัทมีบริการถ่ายให้)
4. บัตรประชาชน เมียนมาร์ (ถ้ามี)
5. ทะเบียนบ้าน เมียนมาร์ (ถ้ามี)

เอกสารของนายจ้าง
1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3-6 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการ)
*กรณีบุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินการภายในสถานที่ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci
1. ออกเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เล่มใหม่
2. ย้ายตราวีซ่า สามารถทำได้จบในศูนย์
3. ตรวจลงตราวีซ่าถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ถ้าต่อวีซ่ามาแล้วไม่ต้องทำ)

การย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว
หากแรงงานต่างด้าว ทำเล่มหาย เล่มฉีกขาดชำรุด หรือเล่มเก่าหมดอายุ ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มาแล้ว ต้องทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาที่เล่มใหม่
เอกสารที่ต้องใช้
1.ใช้พาสปอร์ตเล่มเก่า
2.ใช้พาสปอร์ตเล่มใหม่

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขยายระยะเวลาการออกเอกสาร CI ของทางการเมียนมาร์ ให้บริการใน 4 จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง ชลบุรี ถึง 13 ก.พ. 66 หวังผู้ประกอบการมีแรงงานทำงานต่อเนื่องถึง 13 ก.พ. 68