บริการเปลี่ยนนายจ้าง แจ้งเข้า-แจ้งออก

แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวให้หน่วยงานราชการทราบ
กุมภาพันธ์ 23, 2023
ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 2 ประเด็น ขยายเวลาอยู่ต่อและทำงานให้แรงงานต่างด้าวตาม MOU(ครบ 4 ปี) ถึง 31 ก.ค. 66
มิถุนายน 9, 2023

บริการเปลี่ยนนายจ้าง แจ้งเข้า-แจ้งออก

การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว
การเปลี่ยนนายจ้าง สิ่งนายจ้างปฎิบัติจริงๆ ก็คือ การแจ้งเข้า-แจ้งออก โดยที่นายจ้างเก่า มีหน้าที่ต้องแจ้งออก เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน และนายจ้างใหม่ที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน มีหน้าที่ต้องแจ้งเข้าทำงาน

เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว
การเปลี่ยนนายจ้างสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. นายจ้าง เลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
2. นายจ้างทำทารุณกรรมหรือทำร้ายลูกจ้าง
3. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4. นายจ้างล้มละลาย
5. ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีอันตรายต่อร่างกายจิตใจ สุขภาพอนามัย หรือชีวิตของลูกจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้างต้องมีเอกสารและดำเนินการดังนี้
1. ต้องมีใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม (ดําเนินการที่สํานักงานจัดหางานที่นายจ้างเดิม) ใบแจ้งออกมีอายุ 15 วัน
2. แจ้งเข้านายจ้างใหม่ต้องไป (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานที่นายจ้างใหม่) และแจ้งเข้าภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งออกแรงงานต่างด้าว
เอกสารนายจ้าง
1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
3. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด
4. ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

เอกสารแรงงาน
1. สำเนาพาสปอร์ต
2. สำเนาวีซ่า
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

—————————————————————-

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว
เอกสารนายจ้าง
1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เฉพาะงานก่อสร้าง ต้องใช้สัญญาก่อสร้าง 1 ชุด

เอกสารแรงงาน
1. พาสปอร์ตเล่มจริง
2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง
3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป
4. ใบแจ้งออกตัวจริง อายุไม่ 60 วัน (ในกรณีเป็น MOU ไม่เกิน 15 วัน)