ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว

การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI )
กุมภาพันธ์ 21, 2023
ครม. เห็นชอบขยายเวลาให้บริการ ศูนย์ CI ใน 4 จังหวัด ถึง 13 ก.พ. 2566
กุมภาพันธ์ 21, 2023

ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว

มติครม.5 กรกฎาคม 2565 เร่งดำเนินการ ช่วงที่ 2 ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยดำเนินการ
1. ชำระค่าธรรมเนียม
2. ยื่นเอกสารประกันสุขภาพ
3. ยื่นแบบ บต. 50 ทางอิเล็กทรอนิกส์

https://alienfivejuly.doe.go.th/login

โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
– แบบ บต.46 (หนังสือรับรองการจ้าง)
– เอกสารคำยินยอมของเจ้าของบ้านให้พักอาศัย