จัดอบรมหลักสูตร พรก. นำเข้าแรงงานต่างด้าว

จัดอบรมหลักสูตร การปรับ Mindset และการสร้าง Growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
กรกฎาคม 17, 2023
อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
กรกฎาคม 17, 2023

บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมพนักงานหลักสูตร
พรก. นำเข้าแรงงานต่างด้าว

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตร พรก. นำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยวิทยากรผู้ชำนาญการมาให้ความรู้กับพนักงาน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง พรก. นำเข้าแรงงานต่างด้าว มากยิ่งขึ้น และนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการทำงาน