รายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว

บริการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม CI (เล่มสีเขียว)
กุมภาพันธ์ 22, 2023
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวให้หน่วยงานราชการทราบ
กุมภาพันธ์ 23, 2023

บริการรายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาว

รายงานตัว 90 วันคืออะไร…?
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้งรายงานตัว 90 วัน มี 3 แบบดังนี้
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.คนต่างด้าวมารายงานตัวด้วยตนเอง
เอกสารที่ต้องใช้
– หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
– แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
– ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)

2. มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปรายงานตัวแทน
เอกสารที่ต้องใช้
– หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
– แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง) พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
– ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
– หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยระบุว่ามารายงานตัวให้คนต่างด้าวรายนั้นๆ (ฉบับจริง)
– สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. รายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องใช้
– สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ
– แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
– สำเนาใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ
– ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท โดยจ่าหน้าซองที่อยู่ถึงนายจ้างหรือคนต่างด้าว
– นำเอกสารข้างต้นใส่ซอง และจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน (ก่อนวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง ล่วงหน้า 15 วัน)

สิ่งที่ควรรู้ในการรายงานตัว
คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด (ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 222/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553) กรณีคนต่างด้วอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งคนต่างด้าวจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หากคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวไม่ว่ากรณีใดๆ คนต่างด้าวรายนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี

>> การยื่นเอกสาร สามารถยื่นก่อนครบกำหนดได้ 15 วัน และยื่นหลังเกินกำหนดได้ไม่เกิน 7 วัน <<