อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

จัดอบรมหลักสูตร พรก. นำเข้าแรงงานต่างด้าว
กรกฎาคม 17, 2023
บรรยากาศการประชุม ISO ของเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป
สิงหาคม 3, 2023

อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล กรรมการหอการค้าไทย และรองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้อง activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ

โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่เห็นชอบให้คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและสามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยให้นายจ้างดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมรูปถ่าย ต่อกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยให้นายทะเบียนออกหลักฐานการยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้าง และให้คนต่างด้าวใช้บัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน