Mou หรือ Menorandum Of Understanding เป็นข้อตกลงงระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศต้นทางประกอบด้วย พม่า,กัมพูชา,ลาว และเวียดนาม ในการนำเข้าแรงงาน เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้คราวละ 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี (รวมเป็น 4 ปี) พอครบวาระ 4 ปี แล้วก็สามารถดำเนินการนำเข้าแรงงานใหม่ โดยผ่านกระบวนการของ MOU ตามเดิม โดยดำเนินการแบบกลุ่มวนโดยไม่ต้องกลับไปรอที่ประเทศต้นทางนาน เหมือนกลุ่มนำเข้าแรงงานคนใหม่ตั้งแต่แรกเลย
ซึ่งการนำเข้าตาม MOU จะมีแรงงานอยู่ 2 กลุ่มคือ คนใหม่เลยจากประเทศต้นทาง ซึ่งนายจ้างแรงงานต่างด้าวไม่รู้จักกันมาก่อน และอีกกลุ่มคือ กลุ่มแรงงานเถื่อน และแรงงานที่ขาดสภาพตามกฎหมาย อาทิ นายจ้างเก่าแจ้งออกเกิน 15 วัน กลุ่มนำเข้า MOU แล้วนายจ้างไม่แจ้งเข้า ไม่แจ้งออกให้ด้วย วิธีการเลิกจ้าง กลุ่มต่างๆ เหล่านี้จะต้องกลับไปดำเนินการเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่ระบบ MOU เมื่อกลับเข้ามาแล้วจะได้รับใบอนุญาตทำงาน 2 ปีแบบบัตรแข็ง (E-Work Permit)

ข้อดีของกลุ่มนำเข้าMOU

1. แรงงานไม่มาสามารถเปลี่ยนงาน(เปลี่ยนนายจ้าง) ได้อย่างเสรี เหมือนพิสูจน์สัญชาติ (CI)
2. เกิดความเสถียรภาพในการจ้างงาน ตลอดระยะเวลา 2 ปี (ต่ออีก 2 ปี)
3. ตรวจสอบประวัติ คัดกรองตามคุณสมบัติ ตามคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการ หากมิเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากจะทำงานต้องไปดำเนินการนำเข้า MOU ใหม่ จากประเทศตนเอง

การจ้างงานตามระบบ MOU


  • รายได้สวัสดิการ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ค่าแรงขั้นต่ำ โอที และอื่นๆ

  • สัญญาจ้างงาน 2 ปี ต่อได้ 2 ปี รวม 4 ปี แต่นายจ้างเองสามารถดำเนินการต่ออายุ (Recontract) ได้อีกหลายรอบโดยดำเนินการแบบกลุ่มวน เพื่อเข้ามาใหม่อีก 4 ปี จนกว่าแรงงานจะอายุครบ 55 ปี

  • เอกสารประจำตัวครบถ้วน ดำเนินง่าย กว่าระบบจ้างต่างด้าวอื่นๆ

  • การจ้างเสถียรกว่า มีอัตราการลาออก (Turn Over) ที่น้อยกว่าแรงงานไทย หรือ กลุ่มต่างด้าวอื่นๆ (กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ CI, บัตรชมพู)

  • มีการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม, คัดกรองคุณภาพก่อนเข้าทำงาน

  • มีความมั่นคงในการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน

  • เป็นระบบที่ดำเนินการได้ตลอดทั้งปี

  • มีจำนวนแรงงาน ผู้สมัครงานเพียงพอ รองรับความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


สิทธิประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับจากบริการเดอะเฟิร์ส

สิทธิประโยชน์ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับ
จากบริการของเดอะเฟิร์ส

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว


พระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 (สรุป)



พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522



การแจ้งออก คนต่างด้าว มาตรา 50



การเปลี่ยนนายจ้าง


กรณี MOU จะสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 5 กรณี ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

1. นายจ้าง เลิกจ้างหรือเสียชีวิต
2. นายจ้างทำทารุณกรรมหรือทำร้ายลูกจ้าง
3. นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงกับสัญญาว่าจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกฎหมายคุ้มครองแรง
4. นายจ้างล้มละลายหรือเสียกำลังการผลิต เนื่องจากไม่มีงาน ให้กับแรงงานต่างด้าว
5. สภาพการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ลูกจ้างทำงานอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพอนามัยหรือชีวิตของลูกจ้าง
“ซึ่งเหตุผลการแจ้งออกและจะเปลี่ยนนายจ้างได้ต้องใช้คำว่า “เลิกจ้าง” เท่านั้น ” แรงงานต่างด้าวกลุ่ม C/I หรือ พิสูจน์สัญชาติ คือกลุ่มแรงงานที่ได้รับการปรับสภาพให้มีเอกสารหรือหลักฐานการทำงานในประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งกลุ่มนี้สามารถย้ายงาน / นายจ้างได้เสรี แต่มีเงื่อนไขการย้ายนายจ้างว่าต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน

กรณีกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานต่างดาว กลุ่ม C/I หรือพิสูจน์ สัญชาติ คือ กลุ่มแรงงานที่ได้รับการปรับสภาพให้มีเอกสาร หรือหลักฐานการทำงานในประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกลุ่มนี้สามารถย้ายงานนายจ้างได้เสรี แต่มีเงื่อนไขการย้าย/ เปลี่ยนนายจ้างต้องย้าย/ เปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน นับจากวันที่นายจ้างเก่า ทำการแจ้งออกกับทางกรมการจัดหางาน