บทความ

กุมภาพันธ์ 22, 2023

MOU ครบวาระ 2 ปี บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี

[…]
กุมภาพันธ์ 22, 2023

MOU ครบวาระ 4 ปี ในปี 2565 บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี

[…]
กุมภาพันธ์ 22, 2023

บริการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม CI (เล่มสีเขียว)

[…]
กุมภาพันธ์ 23, 2023

รายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว

[…]
กุมภาพันธ์ 23, 2023

แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวให้หน่วยงานราชการทราบ

[…]
กุมภาพันธ์ 23, 2023

บริการเปลี่ยนนายจ้าง แจ้งเข้า-แจ้งออก

[…]