MOU ครบวาระ 2 ปี บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้ “แรงงานต่างด้าว” 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว ที่เข้ามาตามระบบ MOU และวาระจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565 สามารถอยู่ และทำงานต่อต่อได้อีก 2 ปี
กุมภาพันธ์ 21, 2023
MOU ครบวาระ 4 ปี ในปี 2565 บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี
กุมภาพันธ์ 22, 2023

MOU ครบวาระ 2 ปี บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี

บริการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit) และต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว (VISA)  MOUครบวาระ 2 ปี 
สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว กลุ่ม MOU ครบวาระ 2 ปี และต้องการต่ออีก 2 ปี

ใบอนุญาตทำงาน คือ เอกสารที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ที่มีจุดประสงค์เพื่อประกอบกิจการ หรือเข้ามาเป็นลูกจ้าง เป็นการยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว MOU
การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU จะได้ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี เมื่อครบกำหนด 2 ปี สามารถทำเรื่องขออยู่ต่อได้ในประเทศไทยโดยไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง ได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี ซึ่งหากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวไม่ได้ไปต่อทันในเวลาที่กำหนดอาจทำให้ต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย หรือต้องดำเนินการทำ MOU ใหม่

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว และต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว MOU ครบวาระ 2 ปี
1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ที่มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพได้
2. แรงงานไปถ่ายรูป 
3. นายจ้างลงนามใบแบบฟอร์มที่ทางเราจัดเตรียมให้
4. นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ บริษัทฯ

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้างเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว และต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3-6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 4 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือกรรมการผู้อำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง หรือกรรมการผู้อำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
4. สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือภพ.20 จำนวน 4 ชุด
5. แผนที่บริษัท จำนวน 4 ชุด
*ลงนามและประทับตราทุกแผ่น

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าวในการต่อใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า
1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมตัวจริง
2. สำเนาวีซ่า VISA พร้อมตัวจริง
3. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมตัวจริง
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
5. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) พร้อมใบเสร็จใบรับรองแพทย์

การต่อ MoU 2 ปีหลัง สามารถทำล่วงหน้าได้ หากหมดอายุไม่สามารถทำได้
>>สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุได้ 45 วัน <<
ถ้าใบอนุญาตทำงานและวีซ่าหมดอายุ จะมีการเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสูด 20,000 บาท