แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ นายจิรวัฒน์ ศิริกาญจน์วรกุล

เซ็นสัญญาคนงานพม่ากว่า 250 คน
กุมภาพันธ์ 24, 2020
นำเข้าแรงงานพม่า ระบบ MOU จำนวน 230 คน
กุมภาพันธ์ 13, 2023
📢📢 แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
เรียน ท่านลูกค้าบริษัท และท่านที่เกี่ยวข้อง
            เนื่องด้วย ทางบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของ นายจิรวัฒน์ ศิริกาญจน์วรกุล (Mr. Jirawatt Sirikarnjanavorakul) ในตำแหน่งพนักงานรับคนงานต่างด้าวหน้าด่าน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนบริษัท และตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป การกระทำใดของบุคคลดังกล่าวได้กระทำทางตรงหรือทางอ้อมนั้นรวมไปถึงการแอบใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการแอบอ้าง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อให้บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ทราบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนต่อการทำงานในลำดับต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน