รับบริหารจัดการคนต่างด้าวในโรงงาน แทนฝ่ายบุคคลครบวงจร

หอพัก รถรับส่ง ทีมผู้ประสานงานทางด้านภาษา เจ้าหน้าที่ดูแล (แอดมิน)รวมไปถึงการบริหารจัดการคนต่างด้าวให้มีความพร้อมในการ ทำงาน และลดความยุ่งยากด้านการดูแล คนต่างด้าว อย่างมืออาชีพ ตลอดจนจัดการเอกสารของคนต่างด้าว การต่ออายุ การดำเนินการใดๆให้เอกสารของคนต่างด้าว มีสถานะที่ถูกทางกฎหมายตลอด

บริหารงานอย่างมีคุณภาพ
วางใจทีมงาน "HR Business Partner"

บริหารงานอย่างมีคุณภาพ
วางใจทีมงาน "HR Bussiness Partner"

ขอบเขตการให้บริการ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

มาตรฐานในการ ให้บริการ

 • ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลของแรงงานต่างด้าว ให้มีการแจ้งเตือนเอกสารหมดอายุก่อนล่วงหน้า 15 วัน
 • ระบบติดตามงาน Tracking MOU ให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่โดยควบคุมทุกใบงาน ผ่าน QR-Code
 • เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการอบรม หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA)
 • เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการอบรม สิทธิและหน้าที่แรงงานข้ามชาติ (IOM)

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ แรงงานต่างด้าว

 • จัดหารถรับส่งให้แรงงานต่างด้าวจากที่พัก มายังสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว
 • จัดหาที่พักให้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งจัดการวางเงินประกันค่าที่พักให้กับแรงงานต่างด้าว
 • ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในการเปิดบัญชีธนาคาร
 • สอนการใช้บัตรเอทีเอ็ม การทำธุรกรรมการเงินที่จำเป็น และติดต่อกับธนาคารให้แรงงานต่างด้าว
 • แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 และขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ดำเนินการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธีการ Rapid Antigen Test (ATK) ให้กับพนักงานทั้งหมด

จัดอบรมให้ความรู้

 • จัดอบรมให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงาน กฎระเบียบ ของบังคับและแปลกฎระเบียบต่างๆของผู้ว่าจ้าง รวมถึงอบรมเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

 • ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เจ็บไข้ บาดเจ็บ หรือ ประสบอุบัติเหตุทั้งภายใน และภายนอกบริเวณสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว
 • การแจ้งความเรื่องแรงงานเสียชีวิต
 • การจัดการเรื่องศพ และส่งคืนเถ้ากระดูกกลับสู่ประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าว
 • ติดต่อประสานงานในเรื่องเอกสารกับหน่วยงานราชการ

ดูแลความเรียบร้อยหอพักของ แรงงานต่างด้าว

 • ห้ามมิให้นำอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นใดที่เป็นอันตราย อันอาจก่อให้เกิดอันตราย หรืออัคคีภัยในที่พัก
 • ห้ามมิให้เสพ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสุรา ยาเสพติดให้โทษ หรือของมึนเมาทุกชนิด
 • ห้ามมิให้มีการเล่นการพนัน
 • ห้ามมิให้ทะเลาะวิวาท

ดูแลเอกสารของ แรงงานต่างด้าว

 • การแจ้งเข้าที่พักภายใน 24 ชั่วโมง ให้หน่วยงานราชการทราบ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • การรับแจ้งการเข้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
 • การรับแจ้งเข้า เปลี่ยนนายจ้าง-แจ้งออก
 • การต่อวิซ่า และใบอนุญาตทำงานในปีที่ 3-4
 • การต่อครบวาระ 4 ปี

ตรวจสอบเอกสาร ประจำตัวของแรงงานต่างด้าวให้

 • ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมายที่กำหนด
 • ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าจ้าง

ติดตามนำทรัพย์สินคืน ให้กับผู้ว่าจ้าง

 • เมื่อพนักงานที่ดูแล พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ ผู้ว่าจ้าง ในกรณีใดๆก็ตามบริษัทจะติดตามนำ ทรัพย์สินคืนผู้ว่าจ้าง เช่น บัตรพนักงาน เป็นต้น

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน (CO-ORDINATOR)

 • ตรวจสอบควบคุม ความประพฤติของแรงงานต่างด้าว ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังเป็นพนักงาน ของผู้ว่าจ้าง

ผลงานบริหารจัดการคนต่างด้าวในโรงงาน แทนฝ่ายบุคคลในโรงงาน

ใช้แรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง