คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 หากประสงค์จะทำงานต่อไป

นำเข้าแรงงานกัมพูชา ระบบ MOU จำนวน 100 คน
กุมภาพันธ์ 13, 2023
ครม. เห็นชอบในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 21, 2023

คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 หากประสงค์จะทำงานต่อไป

เตรียมตัวให้พร้อม 1 พ.ย. 65 ต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่าน คนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 หากประสงค์ทำงานต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต.50 อ.5) พร้อมเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุไม่เกิน 120 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2565 – 13 ก.พ. 2566 กลุ่มที่ยังไม่ได้ไปทำเล่ม PASSPORT และ VISA ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนมาขอต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน

หมายถึงคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไปนี้
1. มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
2. มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564
ได้แก่ (1) มติ ครม. 20 ส.ค. 2562
(2) มติ ครม. 4 ส.ค. 2563
(3) กลุ่มที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด
โดยผลของกฎหมาย
3. มติ ครม. 28 กันยายน 2564
4. มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

โดยจะได้รับรับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 68
*กรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา หรืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 13 ก.พ. 66
ภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 จะได้รับอนุญาตถึงวันที่ 13 ก.พ. 68
*กรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา หรืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 13 ก.พ. 66
ภายหลังวันที่ 1 ส.ค. 65 (ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 65 – 13 ก.พ. 66)
จะได้รับอนุญาตทำงาน ครั้งละ 1 ปี ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68 (ต้องต่อ 2 ครั้ง)