ข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 24, 2020

เซ็นสัญญาคนงานพม่ากว่า 250 คน

[…]
กุมภาพันธ์ 21, 2023

คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 หากประสงค์จะทำงานต่อไป

[…]
กุมภาพันธ์ 21, 2023

ครม. เห็นชอบในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย

[…]
กุมภาพันธ์ 21, 2023

การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI )

[…]
กุมภาพันธ์ 21, 2023

ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว

[…]
กุมภาพันธ์ 21, 2023

ครม. เห็นชอบขยายเวลาให้บริการ ศูนย์ CI ใน 4 จังหวัด ถึง 13 ก.พ. 2566

[…]