การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI )

ครม. เห็นชอบในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 21, 2023
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว
กุมภาพันธ์ 21, 2023

การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI )

ด่วน !! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมาร์ที่เอกสารรับรองบุคคล (CI) หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ ตั้งแต่ 16 กันยายน-14 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ CI ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่

– จังหวัดชลบุรี
– จังหวัดสมุทรสาคร
– จังหวัดสมุทรปราการ
– จังหวัดระนอง