MOU ครบวาระ 4 ปี ในปี 2565 บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี

MOU ครบวาระ 2 ปี บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี
กุมภาพันธ์ 22, 2023
บริการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม CI (เล่มสีเขียว)
กุมภาพันธ์ 22, 2023

MOU ครบวาระ 4 ปี ในปี 2565 บริการต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อีก 2 ปี

MOU ที่ครบวาระจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565 คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 ให้ขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดให้เร่งขอใบอนุญาตใหม่ใน 6 เดือน เพื่ออยู่และทำงานได้อีก 2 ปี นับจากวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ครม.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี สามารถอยู่และทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม.เห็นชอบ วันที่ 15 มีนาคม 2565 MOU ครบ 4 ปี

บริการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit) และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว (VISA) MOU ครบวาระ 4 ปี 

ขั้นตอนการรับบริการ MOU ครบวาระ 4 ปี
1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ที่มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพได้
2. แรงงานไปถ่ายรูป
3. นายจ้างลงนามแบบฟอร์มที่ทางเราจัดเตรียมให้
4. ยื่นเอกสาร และชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทฯ

ขั้นตอนการดำเนินการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน MOU ครบวาระ 4 ปี
1. ทำบัญชีรายชื่อ (Name List) เฉพาะกัมพูชา และลาว
2. คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ (รายละเอียดการตรวจสุขภาพ)
3. ยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตทำงานที่กรมจัดหางาน โดยกรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตทำงานให้ตามระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
4. ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อทำงาน ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด
5. ยื่นขอจัดทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทำบัตรต่างด้าวสีชมพู)

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3-6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 4 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือกรรมการผู้อำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง หรือกรรมการผู้อำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
4. สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือภพ.20 จำนวน 4 ชุด
5. แผนที่บริษัท จำนวน 4 ชุด
*ลงนามและประทับตราทุกแผ่น

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าว
1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมตัวจริง
2. สำเนาวีซ่า VISA พร้อมตัวจริง
3. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมตัวจริง
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
5. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) พร้อมใบเสร็จใบรับรองแพทย์
*กรณีไม่มีประกันสังคม ใบประกันสุขภาพ
*กรณีมีประกันสังคม แนบใบหลักฐานประกันสังคม

>>สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุได้ 45 วัน <<