จัดอบรมหลักสูตร Responsible Business Alliance (RBA)

บนจ.เดอะ เฟิร์สฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO27001:2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กันยายน 18, 2023
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ณ สำนักงาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป
ตุลาคม 3, 2023

บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมพนักงานหลักสูตร
Responsible Business Alliance (RBA) หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ผู้บริหาร บนจ. เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตร Responsible Business Alliance (RBA) หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ มาให้ความรู้กับพนักงาน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้เรื่องหลักปฏิบัติของ RBA ซึ่งเป็นชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม เป็นจรรยาบรรณความรับผิดชอบที่สอดคล้องตามหลักต่างๆ ในการปฎิบัติงาน และเพิ่มเทคนิคความรู้เพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น พนักงานสามารถนำทักษะความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการทำงาน